Početak sadnje drvoreda Bačka Topola – Mali Iđoš

  1. Danas smo sadnjom 200 stabala Sophore japonice započeli sadnju ovog drvoreda.

Da krenemo redom…

Projekat smo započeli u januaru 2019. godine, kada smo se obratili JP Putevi Srbije, koje upravlja ovim zemljištem. Nakon toga smo dobili pozitivno mišljenje i saglasnost Zavoda za zaštitu prirode. Treće je  mišljenje naših komšija JP za građevinsko zemljište, urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola, koje tražimo na kraju i koje takođe dobijamo u kratkom roku.

Dozvole su tu, sada je potrebno zatvoriti finansijsku konstrukciju. Kako iznos nije velik, troškovi su jasno prikazani, obraćamo se na 30 adresa, računajući da ćemo to lako završiti. Dobili smo 5 odgovara iz velikih kompanija kojima baš nije interesantna naša lokalna priča, ali su nam poželeli svu sreću 🙂 Od ostalih 25 nismo dobili ni odgovor 🙂

Šta je tu je, ostaje nam da napišemo kompletan projekat i konkurišemo na nekom od konkursa. Biramo konkurs gde su u igri sredstva iz EU. U najvažnijem delu projekta imamo podršku devojke koja živi u EU i radi na projektima 15 godina. Znači projekat besprekorno urađen. Računamo da je to, to. Mesec dana kasne sa odlučivanjem, nama vreme ističe, više nismo sigurni da ćemo proći. Molimo ih da nam odgovore ako su imali neke preliminarne krugove i ako smo ispali, da ne čekamo kraj. Javljaju, nismo prošli 🙂

Vremena za konkurse više nema, prošla je polovina septembra, moramo sami finansirati. Razmišljamo na koga uvek možemo računati? Na prevoz i na naše čitaoce! Razmišljamo o elektronskom otpadu, svi imamo barem nekoliko kilograma raznog elektronskog otpada i barem jedan stari televizor. Kontaktiramo firme koje se bave ovim poslom, računamo… To je to!

25.09.2019 pokrećemo akciju prikupljanja e – otpada. Odziv je odličan, u prvih nekoliko dana, magacin koji smo prvobitno namenili za ovu akciju postaje tesan. Izlazi nam u susret momak koji ustupa na korišćenje svoj magacinski prostor. Akcija traje nešto duže od mesec dana i taj drugi magacin je pun kao čep. Prva akcija prikupljanja e – otpada je završena, prva faza projekta sadnje finansijski zatvorena 🙂 Detalje ove akcije, šta je planirano, koliko šta košta i ostalo, možete pronaći na našem sajtu.

Sadnja.

Na sajtu imamo postavljen obrazac za one koji žele učestvovati u akcijama kao volonteri. Šaljemo poruku ljudima koji su se prijavili da će sadnja biti u novembru, sa otvorenim datumom. Javljaju se ljudi iz Udruženja MS Mala Bačka iz Bačke Topole da žele učestvovati sa desetak članova. Sedamo sa njima, dogovaramo detalje, delimo obaveze i fiksiramo datum. Obeležili smo mesta za sadnice u nedelju, u četvrtak su izbušene rupe traktorskom burgijom. 23.11.2019. okupljanje u 8.30 h ispred prostorija MS Mala Bačka i izlazak na teren oko 9.00 h.

Sadnice su stigle, svi koji su mogli, došli su i izlazimo na lokaciju. Jak vetar, ali dobro raspoloženje 🙂 Posao je sadnja 200 sadnica i postavljanje zaštite. Pravimo grupe, ko šta može raditi. Jedni raspoređuju sadnice iz kombija, drugi zagrću, treći postavljaju zaštitu… Plan je bio da se doručak iznese na teren, ali zbog jakog vetra odlučujemo napraviti pauzu i povući ljude da se doručkuje u zatvorenom. Nakon završetka sadnje na prvoj deonici, od izlaska iz Bačke Topole sa leve strane gde sadimo prvih 60 sadnica, pravimo pauzu. Kafa, čaj, rakija, langoš, malo smo se zgrejali, doručkovali i vraćamo se na teren. U istom ritmu završavamo i preostalih 140 sadnica. Vreme je za zasluženi ručak 🙂 Paul iz udruženja MS je predložio da to bude paprikaš od pevca i bi paprikaš od pevca 🙂 Svo vreme su deljeni i slatkiši, da nekome ne bi pao šećer, za šta je bio zadužen Žare, tj sam se zadužio. Dva sata klope, opuštanja, planiranja… 

Bilo je predloga da se ne čeka sledeća jesen, nego da se, nakon praznika krene sa novom akcijom prikupljanja e – otpada i zakaže sadnja sledećih 200 sadnica na proleće. Ovo nam govori da su svi zadovoljni odrađenim poslom 🙂 

Želimo zahvaliti svima koji su se odazvali, kako za prikupljanje e – otpada, tako i za sadnju. Zahvaljujemo Milanu Konjeviću koji je izbušio rupe za sadnice i nije hteo naplatiti ovaj posao, već na ovaj način dati doprinos sadnji. Zahvaljujemo našem drugaru Gebo transport koje nam je dovezao sadnice i nije hteo naplatiti prevoz, a ostao je sa nama i učestvovao u sadnji. Zahvaljujemo i Robertu Bašiću, momku koji više ne živi u Bačkoj Topoli, a koji je finansirao kupovinu svih sadnica i malo preko toga, a donaciju posvetio sinu  Iliji. Sve ovo i jeste zasađeno za one koji dolaze za nama. Nama je ostalo da snosimo trošak doručka, ručka, pića i nekih sitnica. Veći deo sredstava iz akcije prikupljanja e – otpada je ostao. Plan je bio i kupovina prikolice (koju smo ovoga puta posudili) i cisterne. Cisternu smo kupili, za prikolicu nedostaje još malo. Biće i to.

Ono što molimo ovim putem i što je bila jedna od tema na ovom druženju… Molimo poljoprivrednike čiji se posedi nalaze na ovoj deonici da obrate pažnju na sadnice. Svi ćemo imati koristi od ovog drvoreda, naročito poljoprivrednici. „Od­no­še­nje po­vr­šin­skog slo­ja ze­mlji­šta iza­zi­va znat­no sma­nje­nje pri­no­sa. U naj­fi­ni­jim po­vr­šin­skim slo­je­vi­ma ko­ji su iz­lo­že­ni eol­skoj ero­zi­ji na­la­zi se naj­vi­še hu­mu­sa, uz znat­ne ko­li­či­ne azo­ta, fos­fo­ra i ka­li­ju­ma, kao i mi­kro­e­le­me­na­ta. Pri­tom je plod­no ze­mlji­šte prak­tič­no neo­b­no­vljiv pri­rod­ni re­surs, jer se iz­u­zet­no spo­ro ob­na­vlja – da bi do­sti­gao de­blji­nu od sa­mo dva i po san­ti­me­tra po­treb­no je od 150 do 500 go­di­na! Pre­ma jed­noj od me­đu­na­rod­nih ka­te­go­ri­za­ci­ja gu­bi­ta­ka ze­mlji­šta u pro­ce­si­ma eol­ske ero­zi­je, od mo­gu­će če­ti­ri, Voj­vo­di­na spa­da u dru­gu ka­te­go­ri­ju ta­ko­zva­nih uz­ne­mi­re­nih ze­mlji­šta (op­seg gu­bit­ka ze­mlji­šta iz­no­si od 0,9 do dve to­ne po hek­ta­ru go­di­šnje), a u pr­voj su ugro­že­ni­ja. Kod nas je od 0,9 do 1,4 to­ne na te­ri­to­ri­ja­ma op­šti­na u ko­ji­ma je po­šu­mlje­nost ma­nja od je­dan od­sto, uglav­nom u is­toč­nom Ba­na­tu i cen­tral­noj Bač­koj. Is­tra­ži­va­nja Šu­mar­skog fa­kul­te­ta, ra­đe­na u bli­zi­ni Ta­van­ku­ta na se­ve­ru Sr­bi­je, po­ka­za­la su da je na bra­nje­nom pro­sto­ru, sa za­štit­nim šum­skim po­ja­som, ero­zi­ja bi­la do 20 pu­ta ma­nja ne­go na su­sed­nom lo­ka­li­te­tu ko­ji ni­je imao ta­kvu za­šti­tu.“ – dr Lukić.

Na ovom potezu je drvored postojao i nema nikakvih prepreka da se zanavlja na postojećem pravcu. Koridor 22 – 26 metara i to je zemljište Republike Srbije i na njemu su zasađena stabla. Takođe, do puta koji vodi prema Doži, sa obe strane ceste je ucrtan nekategorizovan poljski put. Zamislite to slikovito. Širina ceste je 8 metara. Mi nismo ulazili na privatne posede, sadili smo na državnoj zemlji i drvored je u vlasništvu R. Srbije, a na terenu kojim upravlja JP Putevi Srbije, koji su izdali dozvolu i koji će biti obavešteni o prvoj fazi podizanja drvoreda. Molimo vas da svi zajedno čuvamo ovo opšte dobro.

Fotografije: NovaDizajn

nastaviće se…

Da ne dužimo, fotografije sa sadnje u nastavku 🙂

 

Podelite sa prijateljima

One comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *